Politica de Confidențialitate

About our company

Our Privacy

 • Eu, solicitantul, sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de către OCN “Invest-Credit” SRL IDNO 1005600002152, în scopul verificării veridicităţii informaţiei din formular, precum și eventual din discuții și documentele prezentate de către mine sau alte persoane, după cum urmează: IDNP, numele, prenumele, patronimicul, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, imaginile grafice (fotografii), situaţia familială, date personale ale membrilor familiei, datele din certificatul de înmatriculare şi buletinul de identitate, situaţia economică şi financiară, datele privind bunurile mobile şi imobile deţinute, datele bancare, semnătura, numărul de telefon/fax, numărul de telefon mobil, adresa (domiciliul/reşedinţa), adresa de e-mail, profesia şi locul de muncă, obişnuinţele/preferinţele/comportamentul, caracteristicele fizice, cu privire la datoriile restante în temeiul tuturor contractelor prezente sau viitoare cu OCN “Invest-Credit” SRL. Totodată, permit transmiterea şi înregistrarea informaţiei stipulate mai sus în Registrele publice de evidenţă a debitorilor restanțieri, ţinute de persoanele terţe, la Birourile Istoriilor de credit, în cazul în care voi primi (sau am primit) creditul şi voi înregistra întârzieri la plăţi.
 • Declar pe propria răspundere, că toate informaţiile furnizate în acest formular sunt complete, exacte și corecte. Prezentul consimțământ cu privire la verificarea datelor cu caracter personal este acordat la etapa înaintării cererii de credit pentru o singură dată, iar în caz de încheiere a contractului pentru toată perioada de acţiune şi executare a acestuia, în acest sens ofer deţinătorului de date să acceseze datele de la deţinătorii sistemelor informaţionale.
 1. Preambul
  La prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul entității sunt aplicate principiile prevăzute de actele internaționale- – Declarația Universală a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și a celor naționale – Constituția Republicii Moldova, Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Legea privind accesul la informație, Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010, Regulamentului Registrului de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012 și alte acte legislative/normative de profil.
 2. Introducere
  OCN “Invest-Credit” SRL – Operatorul de date cu caracter personal
  OCN “Invest-Credit” SRL este o societate comercială înregistrată conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu IDNO 1005600002152 cu sediul în mun. Chișinău, str. Paris 18A, înregistrată în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, cu numărul 0001606 în conformitate cu ,,Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal,, în calitate de operator a datelor cu caracter personal, avînd ca scop de activitate, acordarea de credite nebancare. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal este autoritatea de supraveghere din Republica Moldova care monitorizează și controlează sub aspectul legalității prelucrarea datelor cu caracter personal. OCN “Invest-Credit” SRL în calitate de Operator, prelucrează datele cu caracter personal cu bună credință și în realizarea scopurilor specificate în prezenta politica.
 3. Noțiuni generale
  În prezenta Politică de Securitate, sînt definite/utilizate următoarele noţiuni:
 • date cu caracter personal – orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituţie ori organizaţie care, în mod individual sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare;
 • autentificare – verificarea identificatorului atribuit subiectului de acces, confirmarea autenticităţii;
 • identificare – atribuirea unui identificator subiecţilor şi obiectelor de acces şi/sau compararea identificatorului prezentat cu lista identificatoarelor atribuite;
 • utilizator – persoana care acţionează sub autoritatea deţinătorului de date cu caracter personal, cu drept recunoscut de acces la sistemele informaţionale de date cu caracter personal;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
 • stocare – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal;
 • consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal – orice manifestare de voinţă liberă, expresă şi necondiţionată, în formă scrisă sau electronică, conform cerinţelor documentului electronic, prin care subiectul datelor cu caracter personal acceptă să fie prelucrate datele care îl privesc;
 • Datele cu caracter personal prelucrate de OCN “Invest-Credit” SRL
  • 4.1. In cadrul activitatii pe care o desfasoara, OCN “Invest-Credit” SRL prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
   • 4.1.1. Date de identificare și date de contact – Numele și Prenumele, codul clientului, IDNP, seria și numărul actului de identitate precum și o copie a cestuia, data si locul nasterii, sexul, cetatenia, semnatura, locul si data nasterii, adresa de domiciliu, adresa de reședință, adresa de corespondență, numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică, date de contact și de identificare pentru mijloace de comunicare la distanță, adresa IP a unui dispozitiv electronic, coduri unice de identificare (de exemplu: cod de client, user), coduri de autentificare, parole.
   • 4.1.2. Date și informatii cu caracter financiar necesare stabilirii capacitatii de plată – tipuri de venituri și cheltuieli, informații legate de istoricul de creditare, orice alte informații puse la dispoziție de către entități de tipul Biroul de Credite, datele privind bunurile detinute mobile/imobile (adrese, numere cadastrale, date din pașaportul tehnic al mijloacelor de transport).
   • 4.1.3. Date sociale și familiale – situatia familiala, profesia, ocupatia, locul de munca/numele angajatorului, asigurare medicală, formare profesionala, natura activitatii proprii, functia publica detinuta, expunerea politica (daca este cazul).
   • 4.1.4. Date referitoare la activități frauduloase – acuzații, condamnări legate de infracțiuni precum frauda, spalare de bani si finantarea actelor de terorism.
   • 4.1.5. Date referitoare la imagine și voce – imaginea (continuta in actele de identitate sau suprinsa de camerele de supraveghere video instalate in sediile OCN“Invest-Credit”SRL , ), vocea, inclusiv in cadrul inregistrarilor convorbirilor telefonice, sau ambele in cazul spoturilor de promovare ale OCN “Invest-Credit” SRL în care participă și clienți.
 • Scopurile prelucrări de date
  • 5.1. Activitatea de acordare a creditelor nebancare si leasing financiar a OCN “Invest-Credit” SRL este reglementată de legislație în cele mai detaliate aspecte ale acesteia, de la identificarea clienților, confidențialitatea relației, prudență și diligență în prestarea serviciilor, pînă la măsurile de securitate și chiar modul în care sunt aleși partenerii contractuali. Pe lîngă cadru legal și contracte, OCN “Invest-Credit” SRL se bazează și pe interesul legitim atunci cînd prelucrează date personale. Astfel, datele cu caracter personal sunt prelucrate cu următoarele scopuri:
   • 5.1.1. În vederea executării unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea acestuia, compania poate efectua prelucrări de date în scopuri precum:
    • evaluarea eligibilității în vederea furnizării unor produse și servicii ale OCN “Invest-Credit” SRL;
    • derularea oricăror raporturi contractuale (cu clienții, colaboratorii sau membrii consiliului de supraveghere, partenerii sau angajații OCN “Invest-Credit” SRL );
    • executarea în condiții bune și de siguranță a tranzacțiilor mijloacelor financiare: la ghișeu, prin transfer, card, POS, terminale de plata, etc;
    • monitorizarea tuturor obligațiilor asumate față de OCN “Invest-Credit” SRL ;
    • colectarea de debite/recuperarea de creanțe (precum și activități premergătoare acestora);
    • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanța ori față de alte autorități;
    • gestionarea de solicitări/reclamații/plângeri/petiții/investigații în legătură cu activitatea, serviciile/produsele sau angajații OCN “Invest-Credit” SRL ;
    • încheierea și executarea contractelor de muncă;
  • 5.1.2. În vederea conformării cu obligațiile legale, este necesar ca OCN “Invest-Credit” SRL să prelucreze date în scopuri precum:
   • identificarea și cunoașterea clientelei, prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, prevenirea fraudelor;
   • furnizarea de raportări și informații la solicitarea autorităților (de ex: instanțe de judecată, organe de cercetare, organe de executare silită, notari publici, autorități fiscale, autorități de supraveghere, serviciul pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, etc.);
   • gestionarea auditurilor, a raportărilor, precum și controalelor și investigațiilor din partea autorităților naționale de supraveghere;
   • asigurarea securității în sediile OCN “Invest-Credit” SRL;
   • gestionarea riscului de creditare și managementul riscului prin crearea de profile de risc;
   • păstrarea/depozitarea/ stocarea și arhivarea documentelor;
   • implementarea măsurilor de securitate a datelor și administrarea continuității activității în cazul apariției unor situații neprevăzute, inclusiv prin realizarea de copii de siguranță;
   • implementarea unor mijloace care permit oricărei persoane să semnaleze neconcordanțele/nemultumirile sesizate în legătură cu serviciile oferite de OCN “Invest-Credit” SRL;
   • conformarea cu legislația muncii în ceia ce privește relațiile cu angajații.
  • 5.1.3. În vederea realizarii/urmăririi intereselor legitime pe care OCN “Invest-Credit” SRL le are în legătură cu buna administrare a activității sale, OCN “Invest-Credit” SRL poate efectua prelucrări de date în scopuri precum:
   • proiectare, dezvoltare, testare și utilizare de sisteme și servicii informatice (inclusiv stocare/arhivare de baze de date, proiectarea modelelor de evaluare a riscului de credit – rating, scoring, etc);
   • diversificarea produselor și serviciilor și adaptarea acestora la nevoile clienților;
   • menținerea reputației, a integrității și a securității afacerii;
   • marketing simplu și efectuare de sondaje cu privire la serviciile oferite de OCN “Invest-Credit” SRL și activitatea acesteia;
   • identificarea bunurilor și a datelor de contact actualizate ale clienților și partenerilor, în scop de exercitare a drepturilor OCN “Invest-Credit” SRL cu privire la recuperarea de creanțe;
   • recrutare și resurse umane cu privire la candidații și angajații OCN “Invest-Credit” SRL , acordarea de beneficii.
  • 5.1.4. Anumite prelucrări de date OCN “Invest-Credit” SRL le face numai dacă deține consimțămîntul în acest sens. Este necesar consimțămîntul pentru a prelucra datele pentru scopuri precum:
   • transmiterea și primirea de la entități de tipul Birourilor de Credit a informațiilor despre credite pe numele clienților (de exemplu: situația riscului de credit și situația creditelor restante, precum și informații despre produsele de credit, sau alte angajamente de care clientul beneficiază), în scopul inițierii, derulării și monitorizării unor relații de creditare cu clienții;
   • transmiterea în mod direct de mesaje publicitare (marketing direct) în vederea promovării produselor și serviciilor;
   • analiză istoricului tranzacțiilor, a caracteristicilor acestora, a locației inițierii tranzacțiilor, în vederea personalizării de oferte dedicate și exclusive unor categorii de clienți;
 • Dezvăluirea datelor cu caracter personal
  • 6.1. Dezvăluirea formatului electronic al datelor cu caracter personal conţinute în sistemele de evidență, prin reţele comunicaţionale ori pe alt suport digital de stocare şi păstrare, urmează a fi asigurată criptarea acestei informații sau examinarea posibilităţii utilizării unei conexiuni bilaterale prin canal securizat VPN. Accesul fără fir la sistemele de evidenţă a datelor cu caracter personal este permis doar utilizatorilor autorizați. Fiecare caz de solicitare a dezvăluirii prin transmitere a datelor cu caracter personal pe cale electronică va fi examinat separat, reieşind din posibilităţile tehnice asigurate de destinatar şi operator, precum şi în corespundere cu măsurile organizatorice şi tehnice implementate de părţi. În cazul în care rețelele comunicaționale prezintă riscuri pentru confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal, vor fi utilizate metode tradiţionale de transmitere (expediere poştală cu aviz recomandat, înmînarea personală, etc.).
  • 6.2. Dezvăluirea prin transmitere a datelor cu caracter personal prin rețele comunicaționale ce nu corespund Cerinţelor, (spre exemplu: expedierea informației prin intermediul e-mail-urilor personale de tipul @gmail.com, @mail.ru, @yahoo.com, etc.) sînt interzise.
  • 6.3. Sînt interzise operaţiunile de dezvăluire a datelor cu caracter personal între OCN “Invest-Credit”SRL și alte entități care sunt amplasate geografic în stînga Nistrului care refuză să se supună juridic legislaţiei Republicii Moldova, reieșind din considerentul că la moment nu există posibilitatea exercitării unui control efectiv asupra acestei părţi teritoriale, inclusiv în partea ce ține de conformitatea prelucrării datelor cu caracter personal prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.
  • 6.4. Procedura dezvăluirii prin transmitere a datelor cu caracter personal stocate pe suport de hîrtie și/sau suport digital, peste hotarele Republicii Moldova, urmează a fi reglementată prin act normativ instituțional/acord bilateral luîndu-se în considerare necesitatea asigurării unui nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal.
  • 6.5. Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal este efectuată în strictă corespundere cu prevederile art. 32 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, în special în cazurile cînd tratatul internaţional în baza căruia se efectuează transmiterea nu conţine garanţii privind protecţia drepturilor subiectului de date cu caracter personal.
  • 6.6. Volumul şi categoriile datelor cu caracter personal colectate în scopul ținerii evidenței OCN “Invest-Credit”SRL, este limitat la strictul necesar pentru realizarea scopurilor declarate.
  • 6.7. Acces la sistemele informaționale gestionate în cadrul OCN “Invest-Credit”SRL, din partea Procuraturii General (după caz procuraturile teritoriale/specializate), Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național Anticorupție etc., va fi permis doar în cazul în care solicitarea va corespunde prevederilor art. 15 şi art. 212 Cod de procedură penală.

  Se explică că în conformitate cu prevederile art.157 Cod de procedură penală, documentele în orice formă (scrisă, audio, video, electronică etc.) care provin de la persoane oficiale fizice sau juridice dacă în ele sînt expuse ori adeverite circumstanţe care au importanţă pentru cauză, (inclusiv informația stocată în auditul sistemelor informaționale și de evidență), pot fi solicitate printr-un demers al organului de urmărire penală în cadrul urmăririi penale sau în procesul judecării cauzei. În acest caz, însă, urmează a fi respectate prevederile art.214 Cod de procedură penală, care stipulează că în cursul procesului penal nu pot fi administrate, utilizate şi răspîndite fără necesitate informaţie oficială cu accesibilitate limitată. Persoanele cărora organul de urmărire penală sau instanţa le solicită să comunice sau să prezinte informaţie oficială cu accesibilitate limitată (inclusiv operatorii de date cu caracter personal) au dreptul să se convingă de faptul că aceste date se colectează pentru procesul penal respectiv, iar în caz contrar să refuze de a comunica sau de a prezenta date. Persoanele cărora organul de urmărire penală sau instanţa le solicită să comunice sau să prezinte informaţie oficială cu accesibilitate limitată au dreptul să primească în prealabil de la persoana care solicită informaţii o explicaţie în scris care ar confirma necesitatea furnizării datelor menţionate.

  Urmează a ţine cont de faptul că în conformitate cu prevederile art.8 al Legii privind accesul la informație, datele cu caracter personal fac parte din categoria informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată, accesul la care se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

  În cazul în care, avocatul sau persoana împuternicită solicită să ia cunoştinţă cu fișa personală a clientului, aceştia urmează a fi informaţi în scris despre obligaţiile ce le revin în conformitate cu prevederile art. 15 Cod de procedură penală, art. 29 şi 30 ale Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv despre răspunderea prevăzută de art. 741 Cod contravenţional.

 • Dezvăluirea datelor personale
  • 7.1. In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare enumerate în capitolul 3 a prezentei politici, OCN“Invest-Credit”SRL poate transmite o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal catre urmatorii destinatari:
   • angajaților OCN“Invest-Credit”SRL din cadrul departamentelor specifice;
   • institutii publice de supraveghere a activitatii de creditare nebancară;
   • autoritati publice (de ex: Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor);
   • unor entitati organizate ca Birouri de Credit;
   • executori judecatoresti, notari publici, auditori ;
   • instante judecatoresti;
   • partneneri contractuali și prestatori de servicii cum ar fi: printare, servicii IT și telecomunicații, servicii de distrugere documente, companii de colectare debite sau de recuperare a creanțelor, etc.;
  • 7.2. OCN“Invest-Credit”SRL efectueaza o evaluare prealabila adecvata în selectarea furnizorilor de servicii si impune acestora masuri de securitate, tehnice si organizatorice adecvate în vederea protejarii datelor cu caracter personal si pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform legislației din domeniul datelor cu caracter personal.
 • Durata prelucrării datelor cu caracter personal
  • 8.1. Pentru realizarea scopurilor prezentate in cadrul prezentei Politici, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre OCN“Invest-Credit”SRL pe tot parcursul relatiei contractuale cu persoanele vizate si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv cele in materia arhivarii. Termenele legale de arhivare sunt diferite, în funcție de tipul de date, iar în unele cazuri poate fi și de 75 de ani( actele ce tin de cadre). În general, datele referitoare la tranzacții trebuie păstrate 5 ani de la terminarea relației cu clientul. Datele pot fi păstrate însă o perioadă mai mare de timp la solicitarea autorităților sau pentru protejarea unor interese legitime.
  • 8.2. Datele cu caracter personal completate in cererea de credit si cele prelucrate pentru cunoasterea clientelei in scopul prevenirii si sanctionarii spalarii banilor si al combaterii terorismului, sunt stocate in evidentele OCN“Invest-Credit”SRL pe o perioada de la 5 la 10 ani de la data semnarii cererii de creditare, in cazul in care aceasta este respinsa si, respectiv, pe o perioada de la 5 la 10 ani incepand cu data incetarii relatiei de creditare, in cazul in care se va incheia un contract de credit urmare a aprobarii cererii de creditare.
  • 8.3. Pentru datele prelucrate in temeiul consimtantului persoanelor vizate in scopul transmiterii mesajelor cu caracter publicitar, acestea se vor prelucra pana la incetarea relatiei de afaceri cu OCN“Invest-Credit”SRL sau, dupa caz, pana la retragerea respectivului consimțămînt.
  • 8.4. In scopul dovedirii faptului ca s-au receptionat petiții/sesizari/reclamatii/solicitari de informatii/masuri si ca s-au formulat raspunsuri la acestea, inclusiv pentru controlul calitatii raspunsurilor oferite de OCN“Invest-Credit”SRL, mesajele de acest tip primite pe orice canal vor fi pastrate la OCN“Invest-Credit”SRL in format hartie, în unele cazuri si electronic, pe perioada relatiei de afaceri pentru clienti, respectiv pentru o perioada necesara indeplinirii scopului in care au fost prelucrate (formularea raspunsului/furnizarea informatiilor), plus o perioada de 3 ani – termenul legal de prescriptie in cazul in care datele nu apartin unor persoane cu care OCN “Invest-Credit” SRL are stabilita o relatie de afaceri.
  • 8.5. Datele cu caracter personal prelucrate in scop de recrutare vor fi pastrate de OCN“Invest-Credit”SRL pana la finalul procesului de recrutare pentru postul disponibil. Daca persoanele vizate doresc sa fie contactate pentru mai multe posturi care li s-ar potrivi, datele din CV-uri si alte inscrisuri pe care le-au pus benevol la dispozitia OCN“Invest-Credit”SRL in acest scop, vor fi pastrate pentru o perioada de cel mult 2 ani, daca in acest interval de timp nu se solicita stergerea lor din evidentele OCN“Invest-Credit”SRL.
  • 8.6. Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporţională cu scopul pentru care se prelucrează datele, respectiv nu depăşeşte 30 de zile, perioada după care inregistrarile se şterg prin procedură automata, în ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăşi limitele normale în funcţie de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.
  • 8.7. Orice alte date cu caracter personal prelucrate de OCN“Invest-Credit”SRL în alte scopuri indicate vor fi pastrate pentru perioada necesara aducerii la indeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate la care se pot adauga termene neexcesive, stabilite conform obligatiilor legale aplicabile in domeniu, inclusiv dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.
  • 8.8. Păstrarea actelor se va efectua în cele mai des cazuri tinînd cont de ,,INDICATORUL DOCUMENTELOR-TIP ȘI AL TERMENELOR LOR DE PĂSTRARE PENTRU ORGANELE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, PENTRU INSTITUȚIILE, ORGANIZAȚIILE ȘI ÎNTREPRINDERILE REPUBLICII MOLDOVA.
 • Drepturile subiectilor datelor cu caracter personal
  • 9.1. Pentru o informare completă, subiecții datelor beneficiază de următoarele drepturi cu privire exclusiva la datele cu caracter personal ce îi vizează, prevăzute de ,,Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal,,.
  • 9.2. Dreptul la informare – dreptul de a primi informatii cu privire la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuate de catre OCN,,Invest-Ctredit,,SRL, precum si despre drepturile pe care le are subiectul datelor.
  • 9.3. Dreptul de acces la date – persoanele vizate au dreptul de acces la datele personale, respectiv sa obtina o confirmare a faptului ca Compania prelucreaza sau nu datele lor cu caracter personal, precum si o copie a acestora, astfel incat sa aiba posibilitatea de a verifica daca ele sunt prelucrate de OCN“Invest-Credit”SRL in conformitate cu prevederile legislatiei din acest domeniu.
  • 9.4. Dreptul de intervenție asupra datelor – subiecții datelor au dreptul la rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor cu caracter personal. Persoanele vizate au dreptul sa le fie corectate datele cu caracter personal, daca acestea se regasesc in sistemele OCN“Invest-Credit”SRL in format eronat, daca sunt inexacte sau incomplete. Ștergerea datelor se mai numește dreptul ”de a fi uitat”, iar în temeiul lui persoanele vizate pot solicita stergerea datelor lor cu caracter personal pe care Compania le prelucreaza, in cazul in care nu mai exista temei pentru prelucrarea lor. Vor putea exista situatii in care Compania nu va putea da curs solicitarii de stergere a datelor, si anume: in cazurile in care Compania are obligatia legala de pastrare a datelor personale; in cazurile in care datele sunt stocate in scopuri de arhivare in interes public sau in scopuri statistice; in cazurile in care datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
  • 9.5. Dreptul de opoziție – este dreptul subiectul de date de a se opune în orice moment, în mod gratuit, din motive întemeiate și legitime legate de situația particular a acestuia, ca datele cu caracter personal care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, inclusiv prin creare de profiluri; de asemenea, persoana vizată poate să se opună în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele să fie prelucrate în scop de marketing.
  • 9.6. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – subiectul datelor cu caracter personal poate cere și obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri, stabilirea capacitatii de plata, luarea automata a deciziilor) care produce efecte juridice cu privire subiectul de date.
 • Responsabilitatea pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal precum și a informațiilor cu accesibilitate limitată
  • 10.1. Operatorul de date cu caracter personal, persoana împuternicită de către operator, persoanele terțe după caz, semnatari a anexei nr. 1, pentru nerespectarea dispozițiilor Politicii de securitate – poartă răspundere civilă (Codul civil), contravențională (art. 741 Cod contravențional) și penală (art. art. 177, 178, 180 Cod penal).
 • Dispoziții Finale
  • 11.1. Prevederile din prezenta Politică vor fi supuse modificării sau revizuirii periodic sau de ori de cite ori va fi necesar. Politica data, precum și orice modificare propusă va fi adusă la cunostință Utilizatorului și persoanelor vizate prin publicarea versiunii actualizate pe site-ul OCN“Invest-Credit”SRL, cît și la panourile informative din sediile OCN“Invest-Credit”SRL.
  • 11.2. OCN“Invest-Credit”SRL își rezervă dreptul de a efectua în orice moment modificări la Politica cu privire la protecția și Confidențialitatea Datelor, fără obligația de notificare, în cazul în care modificarea respectivă este impusă de legislația în vigoare.

Trimite cerere

Calculator